Saturday, April 16, 2016

Πρακτικός Οδηγός Εξομολογήσεως ( Ιερέως Μιχαήλ Πνευματικού )«Ή Ιερά Έξομολόγησις άποτελει Δεύτερο βάπτισμα» Μάς ανέχεται ό Θεός καί Πατέρας μας από αγάπη

Κάποτε ένας ασεβής καί άθεος έλεγε μπροστά σέ άλλους ανθρώπους: «"Αν ύπάρχη Θεός, τόν προκαλώ αύτήν την ώρα νά μέ θανατώση». Περίμενε πέντε λεπτά, δέκα, δεκαπέντε λεπτά καί τίποτε. «Είδατε;» τούς λέει. «Νά πού δέν ύπάρχει Θεός». ΈκεΙ βρισκότανε καί μιά ηλικιωμένη γυναίκα καί τού λέει: «Μέ συγχωρεΐ-τε, έχετε παιδιά κύριε;». "Εχω τής απαντάει. «"Αν σάς έδιναν ένα μαχαίρι καί σάς έλεγαν, θανατώστε τά παιδιά σας, εσείς θά τά σκοτώνατε;». «Όχι βέβαια», άπάντησε ό ύβριστής. «Τότε πώς θέλης ό Σπλαχνικός Θεός καί Πατέρας σου νά σκοτώση εσένα;». Άφωνος, άλαλος καί σκεπτικός έμεινε, ό πρίν άπό λίγο άσεβής.«Δόξα τή μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι».

Ό Θεός, άδελφοί μου, περιμένει, έστω καί άργά, νά μετανοήσουμε καί νά πλησιάσουμε κοντά Του.

Προστάτιδα καί Σπλαχνική είναι ή Μητέρα του Χρίστου καί όλων των Χριστιανών Ή Παναγία μας

Κάποτε, ένας Μοναχός παρακαλοϋσε θερμά γιά πολύ καιρό τήν Παναγία" «Παναγία μου καλή σέ παρακαλώ αξίωσε μου νά σέ δώ καί άς χάσω τό ένα μου μάτι». Πράγματι είδε τήν Παναγία καί έχασε τό ένα του τό μάτι. Ήταν δμως τόσο γλυκιά ή Μορφή Της, πού ένοιωσε μεγάλη κατάνυξη ό Μοναχός καί πάλι άρχισε νά πα-ρακαλή «Παναγία μου καλή άς σέ ξαναδώ καί άς χάσω καί τό άλλο μου τό μάτι». Πράγματι άξιώθηκε καί τήν ξαναεϊδε, δμως αντί νά χάση καί τό άλλο του τό μάτι, ή Σπλαχνική καί Πανάχραντη Μητέρα τοΰ Θεού, τοΰ χάρισε καί τό πρώτο, καί έτσι δέν σταματούσε ό Μοναχός νά δοξάζη τό Χριστό καί τήν Παναγία μας, καί νά βρέχη τή γη μέ δάκρυα εύγνωμοσύνης, χαράς καί μετανοίας.

Αύτήν τήν Παναγία οί Όρθόδοξοι Χριστιανοί εύλαβοΰνται καί άγαποΰν.

«Προσοχή μεγάλη στά έπτά (7) θανάσιμα αμαρτήματα πού είναι: ή υπερηφάνεια - ή φιλαργυρία - ή πορνεία - ό φθόνος - ή γαστριμαργία - ό θυμός καί ή ακηδία, δηλαδή ή αμέλεια γιά τή σωτηρία τής ψυχής μας».

Εις τό ’Όνομα του Πατρός καί τοΰ Υίοΰ, καί του 'Αγίου Πνεύματος.Δυο λόγια αγάπης

Γιά σένα πού διψάς γιά Σωτηρία καί αιώνια ζωή

Αδελφέ μου, τό βιβλιαράκι πού κρατάς στά χέρια σου, είναι μιά πρόσκληση του Χρίστου καί τής Εκκλησίας Του. Σέ καλεΐ νά γευτής τήν ανέκφραστη αγάπη Αύτοϋ, πού Σταυρώθηκε γιά μάς τούς άνθρώπους καί μάς άφησε Μυστήρια Σωτηρίας γιά αιώνια ζωή. Νά δοκιμάσης τή χαρά τής λυτρώσεως. Νά δεχθής τήν άφεση των άμαρτιών σου. Πώς; Μέ τό ΜΕΓΑΛΟ Μυστήριο τής ΕΞΟΜΟΑΟΓΗΣΕ-ΩΣ, πού είναι ενα από τά επτά Μυστήρια, πού ή άπειρη αγάπη Του μάς παρέδωσε, καί μάλιστα ενα άπό τά τέσσαρα ύποχρεωτικά, γιά τή Σωτηρία μας.

Σέ καλεΐ λοιπόν ό Τησοΰς. Απάντησε μ’ ενα μεγάλο ΝΑΙ. Τρέξε κοντά Του. Μή διστάσης. ’Ακουσε τό προσκλητήριο τής αγάπης Του. Μήν άναβάλης. Ή αναβολή είναι επικίνδυνο πράγμα, είναι προδοσία Σωτηρίας, όπως μάς άναφέρει καί ό Τερός Χρυσόστομος.

Πρίν ξεκινήσης γιά τό έξομολογητήριο, προσευχήσου θερμά. Παρακάλεσε τόν Τησοΰ νά σου χαρίση συναίσθηση, συντριβή καί μετάνοια ειλικρινή. Πάρε μία γενναία απόφαση, γιατί τό αύριο δέν είναι δικό μας, άλλά τοΰ Θεοϋ. Εξέτασε προσεκτικά τά βάθη τής συνειδήσεώς σου. Τά έργα σου. Τά λόγια σου. Τίς σκέψεις σου. Τή ζωή σου ολόκληρη.

Κατανίκησε τήν ΕΝΤΡΟΠΗ πού σέ βασανίζει καί σέ δεσμεύει. Αύτή μάς ωφελεί, όταν πρόκειται νά κάνουμε κάτι κακό, γιατί μάς συγκρατεΐ. Στήν ώρα δμως τής έξομολο- γήσεως, αν δέν ξεπεράσουμε τήν εντροπή αυτή, μάς βλάπτει. Είναι τέχνασμα τοϋ πονηρού, ό όποιος δέ θέλει τή σωτηρία τοΰ ανθρώπου, γιατί είναι μισάνθρωπος.

Νά θυμάσαι δτι ό ίερεύς είναι έκπρόσωπος του Χρίστου καί ύπηρέτης τοΰ Θεοΰ. Πνευματικός σου Πατέρας. Ακούει τήν εξομολόγησή σου μέ συμπάθεια καί αγάπη. Πλησίασε, λοιπόν, μ’ έμπιστοσύνη στό Μεγάλο καί Φιλάνθρωπο Μυστήριο.

Εξομολογήσου μέ ειλικρίνεια δλα σου τ’ αμαρτήματα. Ή ειλικρίνεια καί ή μετάνοια είναι προϋπόθεση άφέσεως. ’Έτσι θά έλκύσης τή χάρη τοΰ Θεοΰ, μέ τήν προσωπική σου χαρά καί τήν αγαλλίαση. Τά ερωτήματα πού άκολου-θοΰν θά σέ βοηθήσουν νά έπισημάνης τά τυχόν άμαρτήμα-τά σου.Ό Θεός είναι Πατέρας μου

Ερωτώ τον εαυτό μου: Μήπως δέν άνέπαυσα τόν Πλάστη καί Δημιουργό μου μέ τή στάση μου;

Πιστεύω ακράδαντα στό Θεό; Ή άκλόνητη πίστη καί ή θερμή άγάπη πρός τόν Κύριό μας είναι πρώτιστο καθήκον κάθε πιστοΰ καί σώφρονος ανθρώπου.

Εμπιστεύομαι τήν ύπαρξή μου στή στοργική Πρόνοια τοΰ Κυρίου; Μήπως στίς δύσκολες περιστάσεις τής ζωής μου αγανακτώ εναντίον τοΰ Θεοΰ ή πέφτω σέ απόγνωση καί χάνω τήν πίστη μου στόν άληθινό Θεό;

Όμολογώ μέ θάρρος τήν πίστη μου καί τήν άγάπη μου στό Χριστό, δταν χρειάζεται, ή ντρέπομαι;

Προσεύχομαι τακτικά καί θερμά στόν Κύριο; Τόν ευχαριστώ γιά τά άπειρα αγαθά πού μοΰ χαρίζει; Γνώριζε αδελφέ μου, ότι ή προσευχή είναι δπλο ακαταμάχητο, ή πηγή τής χαράς καί ή αναπνοή τής ψυχής κάθε πιστοΰ άνθρώ-που. «Άδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α' Θεσ. 5, 17), μάς πα-ραγγέλλει ό Απόστολος Παΰλος.

Μελετώ καθημερινά, έστω καί ένα χωρίο τής 'Αγίας Γραφής πού είναι ό νόμος τοΰ Θεοΰ, ή πνευματική μας τροφή, ή αλήθεια πού ανοίγει δρόμους φωτεινούς μέσ’ τή ζωή μας, καί μάς χαριτώνει ένισχύοντας τόν αγώνα μας;

Εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή καί τις μεγάλες εορτές, μέ ταπείνωση, μέ σεμνότητα καί συνειδητά;

Ή λατρεία είναι τό ξεχείλισμα τής αγάπης μας πρός τό Θεό. Ή Κυριακή, ήμέρα τοΰ Κυρίου. Ό ναός, ό Ιερός τόπος συναθροίσεως των Χριστιανών. Ή συμμετοχή μας στή Θεία Ευχαριστία, μάς ενώνει μέ τόν Κύριο, τήν Κεφαλή τής Εκκλησίας καί μέ τούς άλλους αδελφούς μας, τά μέλη τοΰ Σώματός Του.

Μήπως ορκίστηκα ή βλασφήμησα ποτέ τό όνομα τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας ή των 'Αγίων τής πίστεώς μας;

Μήπως έστειλα κάποιον στό διάβολο;

Μήπως άφήνω στήν ψυχή μου μίσος, γιατί θυμάμαι κάποιο κακό, μικρό ή μεγάλο, πού μοΰ έκαναν ή λόγο πικρό πού μοΰ είπαν καί δέν θέλω νά τούς συγχωρήσω;

Αδελφοί μου

Οί γονείς είναι οί ρίζες τής ύπάρξεώς μας. Συμπεριφέρεσαι μέ σεβασμό; Δείχνεις ύπακοή καί προθυμία; Μήπως έκδηλώνεις αύθάδεια καί σκληρή συμπεριφορά κι έτσι πικραίνεις τούς επίγειους γεννήτορές σου;Τό σπίτι μας είναι ένα κομμάτι τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ. Βοηθάς, ώστε νά βασιλεύη σ’ αύτό ή ειρήνη, τό πνεΰμα τοΰ Θεοΰ, καί στά μέλη τής οίκογενείας σου, ή ομόνοια, ή άγάπη, ή πραότητα, ή μακροθυμία καί ή στοργή;

Πρός τούς δασκάλους καί καθηγητές σου, τούς έργοδό-τες σου καί γενικά τούς συνανθρώπους σου, εκδηλώνεις τόν όφειλόμενο σεβασμό; ΠΡΟΣΕΞΕ, γιατί αύτό φανερώνει άνθρωπο μέ καλή άνατροφή καί πνευματική καλλιέργεια, έν Χριστώ. Τιμάς τήν Εκκλησία καί τούς Τερεις πού μεσιτεύουν στό Θεό γιά σένα;

Όλοι οί άνθρωποι είμαστε παιδιά τοΰ Θεοΰ, τοΰ Ενός έπουρανίου Πατέρα καί μεταξύ μας άδέλφια καί ίσοι.

Αγαπάς λοιπόν τούς συνανθρώπους σου είλικρινά; Δείχνεις έμπρακτα τήν άγάπη σου σέ δσους υποφέρουν ή έχουν ανάγκη ελεημοσύνης πνευματικής καί ύλικής;

Μέ πολύ άγάπη σέ ρωτώ, μήπως εχεις τά ελαττώματα:

Νά φθονής, νά μισής καί νά ζηλεύης;

Νά ειρωνεύεσαι, νά οργίζεσαι καί νά βρίζης;

Νά διαπληκτίζεσαι, νά χειροδικής καί νά συκοφάντης τούς συνανθρώπους σου ή νά είσαι άφιλόξενος;

Νά περιφρονής, νά έχης έγωϊσμό καί ύπερηφάνεια;

Νά κατακρίνης, νά ίεροκατηγορής καί νά λές ψέματα, ή νά είχες άσχοληθή μέ αιρέσεις;

Νά είσαι φιλάργυρος, σκληρόκαρδος καί άδιάφορος πρός τούς συνανθρώπους σου ή ντύνεσαι έξαλλα, άσεμνα, μέ κοντά φορέματα καί προκλητικά, αν είσαι κοπέλα;

Μήπως προσέχης μέ πονηρό μάτι τόν συνάνθρωπό σου; καί αν είσαι γυναίκα, μήπως φοράς παντελόνια;

Μήπως έκλεψες ποτέ κάποιο ξένο άντικείμενο ή χρήματα άπό όποιονδήποτε ή άπό τήν Εκκλησία;

Μήπως βλέπης τηλεόραση καί άσεμνα ή γυμνά θεάματα σέ περιοδικά, βίντεο ή κινηματογράφους;

Μήπως άκοϋς ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ πού είναι δαιμονική όπως ομολογούν οί ίδιοι οί σατανιστές;

Μήπως δέν εργάζεσαι άπό τεμπελιά καί ζής σέ βάρος άλλων; «εϊ τις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω». (Β'Θεσ. 3, 10).

Μήπως χαρτοπαίζης; Πρόσεξε, γιατί μέ τά χαρτιά εμπαίζουν τό Χριστό καί Θεό μας, τήν Παναγία, τό Σταυρό, τούς ιερείς, φέρνουν επίσης καί οικονομική καί οικογενειακή καταστροφή. Ούτε στά χέρια νά τά πιάνης, γιατί είναι δαιμονικό παιχνίδι, καθώς καί τά ήλεκτρονικά.

Μήπως άσχολήθηκες ποτέ μέ μαγείες, ναρκωτικά, μέντιουμ, άστρολογία, άστρομαντεία καί φλυτζάνια;

Μήπως κολακεύης τούς συνανθρώπους σου μέ πονηρία γιά νά καρπωθής εύνοια ή κάποιο άγαθό;

Μήπως δέν άγαπας τήν πατρίδα, τή φύση καί σκοτώνεις τά δημιουργήματα τοΰ Θεοΰ ή βάζεις φωτιά στά δάση καί κόβεις τά δένδρα άσκοπα;

Μήπως δέν έχεις διάκριση καί είσαι φλύαρος;

Κρατάς τίς νηστείες πού ώρισε ή Εκκλησία μας;

Μήπως έχεις πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καί άργολογίας;

Αγωνίζεσαι γιά τήν άρετή;

Ό κάθε πιστός είναι στρατιώτης Ίησοΰ Χρίστου. Αγωνιστής στό δρόμο τής αρετής. Αγωνίζεσαι, λοιπόν, μέ ζήλο γιά τήν κατάκτηση τής αρετής; Ή προσευχή, ό σεβασμός, τό ταπεινό φρόνημα, ή καλωσύνη διακρίνουν τό χαρακτήρα σου, γιά νά είσαι «Φως» καί «'Αλάτι» (Ματθ. Ε', 13, 14), στήν σύγχρονη ύλιστική κοινωνία πού ζοΰμε;

Μελετάς 'Αγία Γραφή καί πνευματικά βιβλία; Ή οκνηρία είναι άμαρτία. Εργάζεσαι μόνο γιά τήν απόκτηση χρημάτων γιά τίς ανάγκες σου ή καί γιά νά φανής χρήσιμος στούς συνανθρώπους σου, στήν οίκογένειά σου, στήν κοινωνία καί στήν Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ;

”Αν είσαι μαθητής, μήπως συναναστρέφεσαι συμμαθητές ή μεγαλυτέρους σου, πού σέ παρασύρουν μακριά άπό τό δρόμο τοΰ Θεοΰ; Γνώριζε ότι ό καλός φίλος, μάς βοηθά στό πνευματικό μας άνέβασμα. Αντίθετα ή έπικίνδυνη παρέα, άργά ή γρήγορα μάς οδηγεί στήν καταστροφή καί τό θάνατο, σωματικό καί πνευματικό.

Ή ύγεία μας είναι πράγμα ιερό. Δώρο πολύτιμο τοΰ Θεοΰ. Ό,τι επομένως τή φθείρει (κάπνισμα, χρήση οινοπνευματωδών, ναρκωτικά κ.ά.) είναι βαρύ άμάρτημα.

Μήπως συμμετέχης σέ άσεμνες διασκεδάσεις καί πάρτυ ή παρακολουθής έκπομπές καί φίλμς μέ προκλητικό περιεχόμενο σέ τηλεόραση καί βιντεοκασέτες ή κινηματογράφους ή έπινες καί πίνεις οινοπνευματώδη ποτά καί μεθάς;

Μήπως αίσχρολογής ή άνέχεσαι ν’ άκοΰς συζητήσεις καί άνέκδοτα μέ αισχρό περιεχόμενο ή ίεροκατακρίνεις;

Μήπως διαβάζης βιβλία καί περιοδικά αισχρά ή βλέ-πης φωτογραφίες άσεμνες; Πρόσεξε! Μόνο καθαρά μάτια εξασφαλίζουν άγνή καί καθαρή καρδιά. Λένε οί Πατέρες «Έκ τοΰ όράν τίκτεται τό έράν (ό έρωτας)».

Τό σώμα μας είναι ιερό. Ναός καί κατοικητήριο του Θεοΰ. Φύλαξε το αγνό καί καθαρό. Ό Θεός σέ θέλει λευκό στήν ψυχή καί άγνό στό σώμα. Χριστιανική ζωή γιά τό νέο καί γιά τή νέα αλλά καί κάθε άνθρωπο πρώτ’ άπ’ όλα σημαίνει αγώνα αγνότητας καί εγκράτειας. Σ’ αύτό έχουμε σύμφωνη καί τήν άληθινή Επιστήμη.

’Άν έχης διαπράξει όποιοδήποτε σχετικό άμάρτημα, μή διστάσης νά τό έξομολογηθής. Καί μή ξεχνάς ότι αιτία πολλών καταστροφών στήν ιστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους όπως Σόδομα, Γόμορρα, κατακλυσμός τοΰ Νώε, καί πόλεμοι, ήταν τά σαρκικά αμαρτήματα καί ή άποστασία των ανθρώπων άπό τό Θεό. Γι’ αύτό καί οί αντίχριστες σκοτεινές δυνάμεις, μ’ αύτά έπιδιώκουν τό κατρακύλισμα καί τήν αποχαύνωση τών λαών, μέ τήν προκλητική μόδα, τό άσεμνο καί γυμνό θέαμα, αλλά καί τά διάφορα αισχρά περιοδικά, ώστε νά είναι έτοιμος ό λαός νά δεχθή «τό βδέλυγμα τής έ-ρημώσεως» (Ματθ. 24, 15), άλλά καί τό χάραγμα αύτοΰ (Ά-ποκάλ. 13, 16).

Σκέψου μήπως άμάρτησες στό θέμα τής τεκνογονίας (εκτρώσεις, στείρωση, αποβολές καί άποφυγή) ή συνέργησες σέ τέτοια αμαρτήματα;

Γενικά θά πρέπη νά έξετάσης τόν εαυτό σου:

Έάν άμάρτησες μέ τά ΜΑΤΙΑ σου. Βλέποντας αισχρά, άμαρτωλά καί γυμνά σέ τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο, περιοδικά, έντυπα καί έφημερίδες.

Έάν άμάρτησες μέ τό ΣΤΟΜΑ καί τή ΓΛΩΣΣΑ σου κατακρίνοντας, ίεροκατακρίνοντας, συκοφαντώντας, βρίζοντας ή καί μέ άλλες πράξεις ακατονόμαστες.

Έάν άμάρτησες μέ τά ΑΥΤΙΑ σου.

Όπως κρυφακούγοντας, ή άκούγοντας άνέκδοτα άμαρτωλά, τραγούδια καί συζητήσεις χυδαίες ή άκόμη καί ΡΟΚ μουσική, πού είναι δαιμονική, όπως αποκαλύπτουν οί ίδιοι οί σατανιστές, άλλά καί ό,τι άλλο αισχρό καί άνήθικο άπό τά τόσα πολλά πού κυκλοφορούν στίς ήμέρες μας.

Έάν άμάρτησες μέ τά ΧΕΡΙΑ σου.

Άς μήν ξεχνοΰμε άδελφοί μου, ότι καί μέ τά χέρια ό άνθρωπος σέ πάρα πολλά αμαρτήματα μπορεί νά πέση καί τά όποια δέν θά άπαριθμήσουμε αναλυτικά γιατί δπως είπαμε είναι πολλά, άλλά καί γνωστά σέ δλους μας.

Έάν άμάρτησες μέ τά ΠΟΔΙΑ σου, γιατί τά οδήγησες σέ κάποια αίθουσα αιρετικών ή σέ μέντιουμ, μάγους, μάγισσες, χαρτορρίχτρες, καφετζοΰδες, ή σέ μπάρ καί καφετέριες σκοτεινές, γιατί στό σκοτάδι συνήθως στήνει τίς παγίδες του ό πονηρός σατάν, άλλά καί σέ γλέντια αμαρτωλά καί ψυχοκτόνα. Μήν άμελής νά τά όδηγής πρός σωτηρίαν τής ψυχής σου στό «γαλήνιο σπίτι τοΰ Θεού», πού είναι ή Αγία μας Εκκλησία, γιατί μόνον εκεί σώζεται καί γαληνεύει ό άνθρωπος καί γίνεται σιγά - σιγά, μέ τόν προσωπικό του ά-γώνα, ήρεμος, ευλογημένος, ταπεινός, χαρούμενος, ύπομο-νητικός, ύπάκουος καί μέ εμπιστοσύνη στό Χριστό μας γιά τή σωτηρία τής ψυχής του. Γιατί δπως άκοΰμε νά μάς λέη καί ό Απόστολος των Εθνών Παύλος, «Ό Κύριος πάντας άνθρώπους θέλει σωθήναι καί εις έπίγνωσιν άληθείας έλ-θεΐν» (Τιμ. 2, 4).

Ή Έξομολόγησις είναι Μυστήριο καί γίνεται μόνον σέ Όρθόδοξο Ιερέα καί οχι στίς Εικόνες ή άλλου.

«Τά ψυχιατρεία θά ήταν άδεια αν οι Χριστιανοί εξομολογούντο Όρθόδοξα, καθαρά, μέ ειλικρίνεια, ταπείνωση καί ύπακοή σέ διακριτικό Πνευματικό, ας είναι καί λίγο αυστηρός».(Παϊσίου μοναχού τού Αγιορείτου)

Μάθε ότι ο άνθρωπος μέ Πνευματικό Όδηγό (έξομολόγο) στή ζωή του, καί μέ τόν προσωπικό του άγώνα, είναι ειρηνικός, πράος καί θωρακισμένος μέ τή Θεία Χάρη. ’Έτσι δέ φοβάται τίς επιθέσεις τοΰ πονηρού καί τής σαρκός, οί όποιες είναι: «μοιχεία, πορνεία, άκαθαρσία ( = κάθε πράξις διαφθοράς), άσέλγεια (= ή άκολασία καί ή μανία γιά τήν άπόλαυση τής ήδονής), ειδωλολατρεία, φαρμακεία ( = μαγεία, βα-σκανία), έχθραι ( = εχθρότητες καί άντιπάθειες), έρεις

( = φιλονικίαι καί έριδες), ζήλοι ( = ζηλοφθονίαι), θυμοί, έ-ριθεΐαι ( = φατριασμοί πού διαιρούν τούς άνθρώπους σέ κόμματα), διχοστασίαι ( = διχόνοιαι καί αιρέσεις), αιρέσεις ( = 6σοι οδηγούν τούς άνθρώπους σέ σχίσματα στό χώρο τής Εκκλησίας), φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι ( = άσωτοι καί άσεμνοι διασκεδάσεις) καί τά όμοια τούτοις... ότι τά τοιαΰ-τα πράσσοντες βασιλείαν Θεοΰ ου κληρονομήσουσιν».

(Έπιστ. Άποστ. Παύλου Γαλ. Ε' 19, 20, 21)Τώρα πού εξομολογήθηκες

Άπό τό στόμα τοΰ Πνευματικοΰ σου άκουσες πώς συγ-χωρήθηκαν τά άμαρτήματά σου. Ή καρδιά σου άς πλημμυρίση άπό ειρήνη καί χαρά. Γίνε ένας καινούργιος άνθρωπος. Προχώρα στή ζωή μέ αχώριστο σύντροφο τόν Κύριο Ημών Ίησοΰ Χριστό καί Θεό μας.

’Έδωσες υπόσχεση ότι θά άγωνιστής νά ζήσης συνετή χριστιανική ζωή. Προσπάθησε νά μήν ξαναπέσης σ’ όποιο-δήποτε αμάρτημα. Πάλεψε λοιπόν νά σταθής όρθιος. Άγω-νίσου νά τηρήσης τίς ύποσχέσεις σου.

Άν τύχει όμως καί άμαρτήσης (έπαναλάβης κάποιο προηγούμενο αμάρτημα ή διαπράξης κάτι καινούργιο), μήν άπογοητευτής, μήν τά χάσης. Τά ΰψη δέν τά κατακτά κανείς μονομιάς. Συνέχισε τόν αγώνα σου καί θά νικήσης.

Ό Ίησοΰς κρατά πάντοτε ανοιχτή τήν πόρτα τής μετα-νοίας. Σέ περιμένει. Όταν ρώτησε τόν Κύριο, ό Απόστολος Πέτρος περί τής συγχωρήσεως τών αμαρτιών, τοΰ εΐπε: «ου λέγω σοι έως επτάκις άλλ’ έως έβδομηκοντάκις έπτά» (Ματθ. 18, 22), δηλαδή όσες φορές καί έάν πέφτη ό άνθρωπος μπορεί νά σηκώνεται μέ τό Μυστήριο τής Έξομολογή-σεως καί νά σώζεται, αρκεί νά άγωνίζεται καί νά μετανοή.

Μήν ξεχνάς τίς οδηγίες τοΰ Έξομολόγου σου. Είναι ό Πνευματικός σου Πατέρας καί Όδηγός στήν πνευματική ζωή. Πλησίαζέ τον πάντοτε μέ άπλότητα καί εμπιστοσύνη. Ή συχνή έξομολόγηση άσφαλίζει τόν πιστό άπό τίς παγίδες τοΰ πονηροΰ καί τοΰ δίνει δύναμη στό δρόμο τής Χριστιανικής ζωής γιά τή Σωτηρία.

Ποτέ μήν ξεχνάς νά καλλιεργής τήν αρετή τής ύπακοής στόν Πνευματικό σου Πατέρα καί Όδηγό.

Μή λησμονής πώς δέν είσαι μόνος στόν αγώνα γιά τή σωτηρία. Στήν παράταξη τοΰ Ίησοΰ αγωνίζονται χιλιάδες συνάνθρωποί σου, νέοι, μεσήλικες, ήλικιωμένοι, παιδιά, οικογενειάρχες, επιστήμονες, πολιτικοί, στρατιωτικοί, ιερωμένοι, γεωργοί, δικαστικοί καί άπό δλες τίς κοινωνικές τάξεις, γιατί ή τελική νίκη άνήκει σ’ Εκείνον, τόν Παντοδύναμο Κύριο, καί σέ δσους Τόν άκολουθουν πιστά καί μάχονται μέ τή δική Του Χάρη.

Μόνο μήν αμελής νά έξομολογήσαι συχνά, καθαρά, ενσυνείδητα καί μέ διάθεση θυσίας καί προσφοράς υπηρεσιών στήν Εκκλησία, στό συνάνθρωπο καί στό εργο τοΰ Πνευματικού σου.Αυτή είναι ή πραγματική άλήθεια


Έμεΐς οι άνθρωποι, δσο καί νά θέλουμε νά άρνηθοΰμε καί νά ξεχάσουμε τήν Θεία καί Υψηλή καταγωγή μας, δέν μπορούμε, γιατί είμαστε παιδιά καί πλάσματα τοΰ άληθινοΰ Θεοΰ Πλάστου καί Δημιουργοΰ.

Απόδειξη άτράνταχτη γι’ αύτό είναι, ότι πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στό Ιατρείο τοΰ Θεοΰ, τήν Εκκλησία, μέ μετάνοια καί συντριβή, άλλά καί γιατί ό άνθρωπος άργά ή γρήγορα καταλαβαίνει τό λαθεμένο δρόμο πού ακολούθησε σ’ αύτήν τήν πρόσκαιρη καί μικρή ζωή καί ζητά τά έ-πουράνια, άδιαφορώντας γιά τά έπίγεια, ζητά τά γνήσια, γιατί δέν άναπαύεται μέ τά ψεύτικα καί χωματένια, ζητά τά καθαρά, γιατί άηδιάζει μέ τά βρώμικα, ζητά τά γαλήνια, γιατί κουράζεται άπό τά θορυβώδη, ζητά τήν δικαιοσύνη, γιατί τόν πνίγει ή άδικία.

Έρωτοΰμε αγαπητοί μας άδελφοί. Αύτά δέν άποδει-κνύουν τήν ύψηλή καί Θεϊκή καταγωγή μας; Ιδιαίτερα σ’ εμάς τούς Όρθόδοξους Χριστιανούς, πού είμαστε καί ’Ανα-γεννημένοι «Έν Χριστώ» άπό τήν κοιλιά τής Μητέρας μας Εκκλησίας, άφοΰ δλοι περάσαμε άπό τήν Κολυμβήθρα μέ τό Μεγάλο Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος, άλλά καί στή συνέχεια μέ τή Δωρεά τοΰ Αγίου Πνεύματος, πού μάς έδωσε

τήν σφραγίδα τοΰ Χριστού, μέ τό Μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν».

Άς διατηρούμε αδελφοί μου συνεχώς άσπρο καί καθαρό τόν Χιτώνα τής ψυχής μας, μαζί μέ τά άλλα δύο ύποχρεωτικά Μυστήρια πού ή Άπειρη Άγάπη τοΰ Χριστοΰ μας χάρισε γιά νά μάς σώση καί νά μάς χαριτώση άπό αύτήν εδώ τήν πρόσκαιρη ζωή, στήν όποία, ενώπιον τοΰ Θεοΰ καθημερινά δίνουμε εξετάσεις.

Τά Μυστήρια αυτά είναι τής Ίεράς Έξομολογήσεως καί τής Θείας Ευχαριστίας. Γι’ αύτό χωρίς εξομολόγηση, μέ ύ-πακοή καί ταπείνωση καί τακτικό εκκλησιασμό καί Θεία Κοινωνία, ό άνθρωπος είναι άδύνατον νά ήρεμήση, άλλά καί νά σωθή αιώνια, γιατί μόνον έτσι θά άρχίση νά δέχεται τίς Δωρεές καί τούς Καρπούς τοΰ Αγίου Πνεύματος, πού δπως μάς τονίζη ό Απόστολος τών Εθνών Παΰλος, είναι: «Άγάπη, Χαρά, Ειρήνη, Μακροθυμία, Χρηστότης, Αγαθοσύνη, Πίστις, Πραότης, Εγκράτεια». (Γαλ. Ε', 22).

Μέ δσα γράφτηκαν πιό πάνω, ευχόμαστε καί παρακα-λοΰμε τόν Κύριό μας καί Θεό τής Αγάπης νά φωτίζη καί νά δίνη αυτογνωσία σέ ορισμένους άδελφούς μας ’Ορθοδό-ξους Χριστιανούς, οί όποιοι δταν προτρέπωνται νά δε-χθοΰν τό Μυστήριο τής Τεράς Έξομολογήσεως λένε: «Εγώ δέ σκότωσα, δέν εκλεψα, δέ χάλασα σπίτια καί Εκκλησίες» καί άδιαφοροΰν γιά όλα τά άλλα.

Άς προσέξουμε εύλογημένοι άδελφοί, γιατί είδαμε πιό πάνω πόσες είναι οί παγίδες πού στήνει ό πονηρός σατάν γιά νά έμποδίση τή ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.Αγαπητοί Χριστιανοί.

Τό βιβλίο «Πρακτικός Όδηγός Όρθοδοξίας καί ’Ορθο-πραξίας» τοΰ Τερέως Μιχαήλ, έκδόσεως «’Ορθοδόξου Κυψέλης» θά σάς βοηθήση νά λύσετε πολλές άπορίες καί νά μάθετε πολλά βασικά, πού άφοροΰν τήν Αγία μας Πίστη καί τή Σωτηρία μας.

Άπό τήν σοφία των Πατέρων

«Ή ψυχή θέλει νά σωθή, επειδή δμως τήν τραβούν τά μάταια καί μ’ αύτά άσχολεΐται, άποφεύγει τούς κόπους. Γιατί στήν πραγματικότητα δέν είναι οί εντολές του Θεοϋ βαριές, άλλά τά θελήματά μας πονηρά». (Άββάς Ζωσιμάς) Κάποιος ρώτησε τόν Όσιο Ποιμένα, τί είναι ή Μετάνοια; Ό Όσιος τοΰ άποκρίθηκε μέ άπλότητα: «Ή μή έπα-νάληψις τής ιδίας άμαρτίας». (Γεροντικόν)

Τήν ώρα πού μάς κυκλώνουν οί πειρασμοί, άς παρακα-λοΰμε τό Θεό λέγοντας: «Σύ, Κύριε, ύπάρχεις ό μόνος δυνατός, καί ό άγώνας μας είναι πρώτα δικός Σου άγώνας. Στά χέρια Σου παραδινόμαστε. Πολέμησε καί νίκησε μαζί μας».

(Αγίου Ισαάκ τοΰ Σύρου) «Οί ψεύτικοι Χριστιανοί λυγίζουν εύκολα δταν βρεθούν στό καμίνι τών πειρασμών καί άπομακρύνονται έτσι άπό τό Θεό. Καί λυγίζουν, γιατί άνοιξαν τήν πόρτα τής ψυχής τους στό διάβολο, μέ τήν άμέλεια ή μέ τήν υπερηφάνεια». (Αγίου Ισαάκ τοΰ Σύρου)

«Τό κάλλος τών γυναικών μέ τά βαψίματα, τά προκλητικά φορέματα, οί καλλωπισμοί καί γενικά ή άπρόσεκτη καί άσεμνη συμπεριφορά τους, είναι άφορμές νά πέση ό Χριστιανός άγωνιστής στήν άμαρτία. Χρειάζεται λοιπόν πολλή προσοχή άδελφές μου». (Αγίου Ισαάκ τοΰ Σύρου)Θαυμαστή άγάπη στόν Πνευματικό


Όταν ρωτοΰσαν τήν αύτοκράτειρα Θεοδώρα, τή σύζυγο τοΰ Μεγάλου Τουστινιανοΰ, γιατί τιμοΰσε περισσότερο άπό τόν πατέρα της τόν Πνευματικό της, Άγιο Ίωαννίκιο, άναφέροντας πάντα τό δνομά του μέ δάκρυα στά μάτια, ή εύλαβεστάτη αύτοκράτειρα άποκρινόταν μέ σοφία:

«Γιατί ό πατέρας μου, φέροντάς με στή ζωή, μ’ έκανε νά κατεβώ άπό τόν ουρανό στή γή. Ένώ ό Πνευματικός μου μέ τίς συμβουλές του καί τό καλό παράδειγμά του μέ κάνει ν’ άνεβαίνω άπό τή γή στόν ούρανό».

«Ή εξομολόγηση δέν είναι γιά μιά φορά καί μετά ξεχνούμε καί τό Μυστήριο καί τόν Πνευματικό μας».

Χρειάζεται άγώνας

Τά παλαιά χρόνια οί άγωνιζόμενοι Χριστιανοί έδιναν «αίμα γιά νά λάβουν Πνεύμα».

Σήμερα οί άνθρωποι μέ λίγο αγώνα, μέ ευδαιμονισμό, μέ μοντέρνο πνεύμα καί μέ άνυπακοή στήν Εκκλησία, προσπαθούν νά πάρουν Πνεύμα, άλλά αύτό άδελφοί μου δέ γίνεται, γι’ αύτό πολλοί δέν μπορούν νά προκόψουν πνευματικά καί νά άποκτήσουν άρετές καί ΑΓΙΟΣΥΝΗ.

Παϊσίου Μοναχού τοΰ Αγιορείτου)

«Πιστεύω, Κύριε βοήθει μου τή άπιστία». (Μάρκ. 9, 24)

Αφιέρωμα στή νεολαία μας «Αιώνιε Νέε, Ιησού Χριστέ καί Θεέ μας,

Σέ ικετεύουμε. Βοήθησε τούς νέους μας».

Ρόκ μουσική καί σατανισμός

Αγαπημένα μας νιάτα μάθετε δτι:

-Ή μουσική ρόκ δαιμονίζει τόν άνθρωπο.

-Ή μουσική ρόκ φθείρει καί άφανίζει τή ΝΕΟΛΑΙΑ.

Καί νά πώς:

Καθηλώνει τόν άκροατή καί στέλνει υποσυνείδητα καί ενσυνείδητα μηνύματα μέ:

Τή χρήση τοΰ ρυθμού. Τό μπάμ-μπάμ πού άκούγεται προκαλει στόν άνθρώπινο οργανισμό μεταβολή τής βιολογικής καί ψυχολογικής λειτουργίας τών οργάνων τοΰ σώματος. Προκαλει αύξηση τής άδρεναλίνης, ή όποία επιφέρει ύπερδιέγερση τών νεύρων, επιτάχυνση τών καρδιακών παλμών, άπλό ήδονισμό μέχρι καί σεξουαλικό οργασμό.

Όπτικοακουστικά μέσα. α) Τά φώτα πού άναβοσβήνουν γρήγορα καί άποδυναμώνουν τήν ικανότητα προσανατολισμού, τήν ικανότητα τής κρίσεως καί τών άντανακλαστι-κών. Ταράζεται ή ικανότητα τοΰ νοΰ νά συγκεντρώνεται, χάνεται ή κρίση καί ό έλεγχος τοΰ νοΰ. Τά ύποσυνείδητα μηνύματα κάνουν άνενόχλητα τή δουλειά τους. β) Εικόνες βίντεο κλίπ. Προβάλλονται περισσότερες εικόνες απ’ όσες μπορεί νά δεχθή τό μάτι. Τό μάτι συγκρατεΐ 60 εικόνες άνά δευτερόλεπτο καί οί ύπόλοιπες περνούν στό ύποσυνείδητο σάν μήνυμα, γ) Απεικονίσεις σέ εξώφυλλα δίσκων. Έδώ έχουμε παραβίαση τής συνειδήσεως σέ στατική εικόνα. Τό ύποσυνείδητο φωτογραφίζει εικόνες πού τό μάτι άδυνατεΐ νά συλλάβει καί στέλνει στή μνήμη τό ανάλογο μήνυμα. Αύτά τά ύποσυνείδητα μηνύματα είναι: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ -ΣΑΤΑΝΑΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ - ΣΕΞ κ.λπ..

Γιατί ό άγώνας γιά τή μετάδοση τών ύποσυνειδήτων μηνυμάτων καί άπό ποιους;

Άπό τίς πάσης φύσεως σκοτεινές δυνάμεις, σκοπός τών οποίων είναι: Ή καταδυνάστευση τών λαών καί ή αποδοχή του νέου Μεσσία, δηλαδή του Αντίχριστου. Στό σκοπό τους αύτό βρίσκουν ισχυρή αντίσταση, κυρίως άπό τούς Χριστιανούς. Γι’ αύτό γράφουν τά ύποσυνείδητα μηνύματά τους καί στήν άνάστροφη τών δίσκων καί τών κασετών. Σέ άνάστροφη άκρόαση άκούγονται οί λέξεις: σατανάς - σατανάς, ή διάβολος - διάβολος, ή δόξα στήν άμαρτία, ή σατανάς ζεΐ κ.λπ..Ή Χέβυ - μέταλ

Τά άγαπημένα της θέματα είναι: Σατανάς, θάνατος, νεκροφιλία καί όλα τά παρεμφερή. Οί τραγουδιστές καί τά γκρούπ τής χέβυ μέταλ άνέβασαν τίς μετοχές τους στά ύψη, γιατί έπιασαν τό σφυγμό τής νεολαίας. Μιας νεολαίας ά-διάφορης πρός τό Θεό, χωρίς ιδανικά, χωρίς σκοπούς καί στόχους. Μιας νεολαίας στήν οποία, άφοΰ δέν ύπάρχει πνευματική άνάβαση, ύπάρχει μοιραία ή κατάβαση, τό κα-τρακύλισμα. Καί πράγματι βοηθάει σ’ αύτό πολύ τό χέβυ -μέταλ, δίνοντας φοβερές λύσεις στά προβλήματά τους δπως: Κάτω ό γάμος, ναί στίς ελεύθερες σχέσεις, κάτω ή γυναίκα, ναί στόν έαυτό μου, κάτω τά προβλήματα τής ζωής,ναί στήν αύτοκτονία, κάτω ή ζωή, ναί στόν θάνατο, κάτω ό Θεός, ναί στό διάβολο. Ό θυελώδης καταιγισμός τής χέβυ μέταλ δημιουργεί μεταλλικό χαρακτήρα στους νέους, σκληρό, απροσάρμοστο, ανήθικο, δαιμονιώδη.

Οί στίχοι τής ρόκ μιλούν γιά ναρκωτικά καί προτρέπουν τούς νέους στή χρήση τους.

Ή ρόκ έρχεται σέ άντίθεση μέ τό Χριστιανισμό. Ό Χριστιανισμός καταδικάζει τήν αμαρτία, ή ρόκ τήν αποδέχεται, τήν εγκωμιάζει, ζεΐ μ’ αύτή καί γι’ αύτήν. Δέν ένδια-φέρεται γιά τήν κατάρρευση τής Όρθόδοξης Εκκλησίας, άλλά καί όλος ό Χριστιανισμός είναι έχθρός της. Εξυπηρετούν τό σχέδιο τής πανθρησκείας τών σιωνιστών, άνακα-τεύοντας τόν ιουδαϊσμό, τόν βουδισμό, τίς άνατολικές δοξασίες καί τόν άποκρυφισμό. Εξετάζοντας τούς στίχους τής ρόκ μουσικής βρίσκουμε νά έμφανίζωνται μάγοι, μάγισσες, νεκροί, φαντάσματα, δαίμονες, μαγεία μαύρη καί λευκή καί άλλα φοβερά πράγματα. Τό κεφάλι τοΰ τράγου συμβολίζει τό σατανα. Τό άναποδογυρισμένο ισοσκελές τρίγωνο είναι παραμόρφωση τοΰ συμβολισμού τής Αγίας Τριάδος. Τό 5άκτινο άστέρι μέ τίς 2 γωνίες πρός τά κάτω συμβολίζει τό διάβολο μέ άνοιχτά τά χέρια καί τά πόδια. Τό όάκτινο άστέρι μέ δύο έφαπτόμενα ισοσκελή τρίγωνα, τή λευκή καί τή μαύρη μαγεία. Τό 8άκτινο άστέρι, τήν καταστροφή καί τήν άταξία, άντικαθιστώντας έτσι τήν αρμονία μέ τή σύγχυση. Τό σατανικό σύμβολο τής έσωτερικής τριάδος, ό άέρας, ή γή, ή φωτιά, συμβολίζεται σέ συνδυασμό τριών κύκλων. Τά δύο δάκτυλα του χεριού, δείκτης καί μικρός, σηκωμένα καί άνοιχτά στίς συναυλίες τής ρόκ συμβολίζουν τό σατανά καί τά κέρατά του. Ό μαγικός κύκλος είναι γιά νά πιάσουν τά μάγια καί οί χρησμοί τών μάγων. Ό σταυρός κατάντησε μόδα στά αύτιά, στό λαιμό, στά ρούχα τών τραγουδιστών τής ρόκ γιατί δέν τόν πιστεύουν άφοϋ άπεχθάνονται τή Θυσία τοΰ Χριστοΰ.

Οί τραγουδιστές ή τά γκρούπ τής ρόκ στήν πλειοψηφία τους είναι μέλη τής σατανικής εκκλησίας. Όταν παράγουν ένα δίσκο κάνουν τελετουργίες πού περιλαμβάνουν καί άν-

θρωποθυσία. "Ενας μεγάλος αριθμός δαιμόνων επιφορτίζεται νά έκτελέση τίς διαταγές τών μάγων.

Όταν φέρνουμε στό σπίτι μας έναν τέτοιο δίσκο πού έχει μάγια, φέρνουμε αναπόφευκτα μαζί καί τό δαίμονα πού προσπαθεί νά έκτελέση τίς διαταγές τοΰ μάγου. Γι’ αύτό μήν ξαφνιαστήτε όταν αλλάξει κάτι στόν έαυτό σας καί στήν οικογένειά σας, αν διαπιστώσετε ακαταστασία, όξυθυ-μία, άσεμνο λεξιλόγιο, έπαναστατική διάθεση, τάσεις βίας, άνθρωποκτονίας, φθοράς καί κακοποίησης του σπιτιού καί τό χειρότερο, αύτοκτονίας.

"Ισως κάποιος σκεφτεΐ ότι, οί τραγουδιστές τής ρόκ κάνουν συναυλίες κατά τοΰ έϊτζ. Μάλιστα. Μέ τά τραγούδια τους δμως ξεσηκώνουν τίς κατώτερες ορμές καί τά ένστικτα. Κάνουν επίσης συναυλίες κατά τών ναρκωτικών, γιά νά άποφύγουν βαριά φορολογία. Έπί πλέον οί ίδιοι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, σπρώχνουν τή νεολαία στά ναρκωτικά καί οί ϊδιοι πολλές φορές εξελίσσονται σέ έμπορους ναρκωτικών.

Σπάνια κάνουν καί φιλανθρωπίες. Είναι δμως άμφίβολο άν αύτά τά χρήματα πού ό σατανάς τά «ευλόγησε» μπορούν νά κάνουν κάποιο καλό. Άν ύποτεθή δμως ότι κάνουν κάποιο καλό, τό κακό πού κάνουν είναι τρομακτικό γιατί δέν σκοτώνουν μόνο κορμιά, άλλά έκατομμύρια ψυχές.

Έσύ πού είσαι παιδί καί κατ’ εικόνα τοΰ Θεοΰ, πρέπει νά άναλάβης τίς εύθύνες σου. ’Έχεις τό Άγιο Βάπτισμα στό όνομα τής Αγίας Τριάδος καί δέν επιτρέπεται νά παί-ζης μέ τό Θεό. Διάλεξε τώρα κι’ δλας ποιόν θά λατρεύης, τό Θεό ή τό σατανά. Δέν είναι δυνατόν νά λατρεύης καί τούς δύο. Ή ρόκ άπ’ αύτά πού διάβασες πιό πάνω, λατρεύει τό σατανά. Τό ϊδιο κάνεις κι έσύ δταν άκοΰς ρόκ μουσική.

Μέχρι τώρα δέν ήξερες. Τώρα γνώρισες. Γι’ αύτό βα-ρύνεσαι μέ μεγαλύτερη εύθύνη άν συνέχισης ν’ άκοΰς αυτή τή μουσική. Τί μπορείς νά κάνης; Σήμερα κι’ δλας κατά-στρεψε καί εξαφάνισε τίς κασέτες, τούς δίσκους καί βιντεοκασέτες τής ρόκ άλλά καί τίς άφίσσες τών τραγουδιστών καί συγκροτημάτων πού έχεις. Μήν τίς δώσεις σέ άλλους,γιατί δπου καί νά δοθούν θά κάνουν μεγάλη ζημιά καί θά εΐσαι αιτία έσύ.

"Επειτα έξομολογήσου είλικρινά γιά νά σέ έπισκιάση καί πάλι ή Χάρη του Θεοΰ πού σέ εϊχε έγκαταλείψει επειδή άκουγες αυτή τή σατανική μουσική. Γνώριζε δμως, δτι, μπορεί μετά νά έχεις πειρασμό έπειδή άπαρνήθηκες τή ρόκ μουσική. Αυτός ό πειρασμός δμως θά είναι πρόσκαιρος γιατί μέ τήν ελπίδα σου στό ΧΡΙΣΤΟ, πού βοηθά πολύ τούς αγωνιστές νέους καί τίς προσευχές τοΰ Πνευματικοΰ σου Πατέρα, θά βγής άπό τόν άγώνα σου αύτό νικητής. Όμως, μήν άμελής νά καλλιεργής τίς άρετές τής πίστεως, υπομονής, ύπακοής, άγάπης καί ελπίδας.

Ευχόμαστε σ’ δλη τήν εύλογημένη Έλληνοορθόδοξη νεολαία μας, καλόν άγώνα μέ νίκες καί στεφάνια, άπό τόν Πανάγαθο Δωρεοδότη καί Ζωντανό Χριστό μας, ’Αμήν.

Ό Χριστός νά είναι μαζί σας.Αδελφοί μου, χωρίς Εξομολόγηση μήν κοινωνήτε.

Νά τί μάς γράφει ό Απόστολος Παύλος!...

«Όποιος τρώγει καί πίνει άναξίως άπό τά καθαγιασμένα δώρα, φέρνει επάνω του καταδίκη αντί γιά ευλογία, επειδή δέν κάνει καμμία διάκριση τοΰ Σώματος καί τοΰ Αϊματος τοΰ Κυρίου άπό τίς συνηθισμένες τροφές. "Ετσι εξηγείται λοιπόν, γιατί υπάρχουν άνάμεσά σας πολλοί, ελαφρά ή βαριά, άρρωστοι, άλλά καί άρκετοί πεθαίνουν».

(Α'Κορινθίους 11, 29, 30)

Απανταχού τής γης "Ελληνες καί Όρθόδοξοι νέοι τής Πατρίδος μας, γρηγορεΐτε!...

Πλησιάστε τό Θεϊκό Καθίδρυμα, τήν Αγία μας Εκκλησία μέ εμπιστοσύνη στό Χριστό, συνδεθήτε μέ ένα διακριτικό, άγωνιστή, έμπειρο, μέ άγάπη στό Θεό καί τόν άνθρωπο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ, Έξομολόγο, χωρίς άμέλεια, σήμερα κι’ δλας, άν είναι δυνατόν, καί νά είστε σίγουροι ό-

τι, ούτε ό δαίμονας, ούτε ό σατανισμός μέ τίς διάφορες μαγείες πού βρίσκονται σέ έξαρση στίς μέρες μας, ούτε ό-ποιεσδήποτε σκοτεινές δυνάμεις, δπως αύτές τής ΡΟΚ μουσικής, άλλά καί άλλες σατανικές εφευρέσεις καί πανουργίες, θά μπορέσουν νά επηρεάσουν τήν ψυχική καί τήν σωματική σας καθαρότητα καί ακεραιότητα.Ό Χριστός μάς φωνάζει'

«Δεΰτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ άναπαύσω υμάς». (Ματθ. 11, 28)

’Έκκληση άγάπης στόν ευσεβή Όρθόδοξο λαό μας

Αδελφοί μας, μή δέχεσθε στά σπίτια σας αιρετικούς γιά διάλογο, γιατί συνήθως ό πολύς λαός δέν εχει τήν ανάλογη πνευματική, θεολογική καί Άγιογραφική κατάρτιση νά τούς αντιμετώπιση, άλλά καί δέν δέχονται νά άκούσουν τά λογικά καί Όρθόδοξα έπιχειρήματά μας. Άκούγοντάς τους, βλέπουμε φαινομενικά νά λένε «καλά λόγια», πίσω δμως άπό αύτά, άλλά καί τήν σατανική καλωσύνη, πραότητα, εύσεβοφάνεια, άγάπη καί ηρεμία, κρύβεται ό πανούργος καί μισάνθρωπος δαίμονας, ό όποιος ποτέ δέν θέλει τό καλό τοΰ άνθρώπου. Γι’ αύτό ύπάρχει μεγάλος κίνδυνος, δεχόμενοι στά σπίτια μας αιρετικούς, νά πλανέψη κάποιους άπό τούς άδελφούς μας, οί όποιοι δέν γνωρίζουν, άλλά καί δέν μπορούν νά φανταστούν, τί φοβερό πράγμα είναι αύτή ή αίρεση. Γιατί άν μείνη σ’ αύτήν ό άνθρωπος είναι άδύνατο νά σωθή καί έτσι πρός μεγάλη χαρά τών δαιμόνων οδηγείται ή ψυχή του στήν αιώνια κόλαση καί τόν άφανισμό. «Φύλαττε Κύριε πάντας τούς Όρθοδόξους, Αμήν».Προσέξτε τίς πλάνες τών αιρετικών


Απορρίπτουν δλα τά μυστήρια τής Άγιωτάτης Εκκλησίας μας, τήν Ιερά Παράδοση, τήν Παναγία μας, τούς Αγίους, τά Μνημόσυνα, τίς Εικόνες, τό Σταυρό τοΰ Κυρίου πού μάς ΕΣΩΣΕ άπό τήν κατάρα τοΰ προπατορικοΰ αμαρτήματος.

(Πόσες καί ποιες είναι οί αιρέσεις διαβάστε πιό κάτω)

Ό Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος μάς θυμίζει τά έξης σχετικά μέ τήν πραότητα τών αιρετικών: «Καλλίτερα νά έχουμε επαινετό πόλεμο (άπό τόν πονηρό) στόν άγώνα μας μέσα στήν Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ, παρά νά έχουμε ειρήνη (τοΰ πονηρού προσωρινή) πού μπορεί νά μάς χωρίση άπό τό Θεό». Στή δεύτερη κατηγορία βρίσκονται οί αιρετικοί, άλλά καί οί άδιάφοροι Χριστιανοί πού νομίζουν ότι μα-κρυά άπό τήν Εκκλησία χωρίς πνευματικές δεσμεύσεις καί ύποχρεώσεις περνοΰν καλά. Ή ειρήνη όμως αύτή είναι προσωρινή, όπως προαναφέραμε, γιατί ή μετέπειτα ζωή τους είναι γεμάτη άπό άλυτα προβλήματα, πειρασμούς, θλίψεις, άγχος, άβεβαιότητα καί στό τέλος αιώνια κόλαση, σύμφωνα μέ τούς λόγους του Κυρίου. (Ίωάν. 5, 29)

«Ό λόγος γάρ ό τοΰ Σταυρού τοις μεν άπολλυμένοις μωρία έστί, τοΐς δέ σωζομένοις ήμιν δύναμις Θεοΰ έστι».

(Α'Κορινθ. Α', 18)

«Τούς αιρετικούς ό διάβολος τούς χτυπάει άπό τά δεξιά», γιατί νομίζουν δτι ύπηρετοΰν τό Θεό.

Αιρετικά περιοδικά καί εφημερίδες

-Τά καλά νέα. - Φωνή τοΰ Εύαγγελίου.

-Χριστιανισμός. - Άστήρ τής Ανατολής.

-Νικητές. - Ευαγγέλιο - Φώς - Νέα Πνοή.

Τά παραπάνω έχουν χαρακτήρα καθαρά προτεσταντικό καί βιτρίνα ορθόδοξη.

-Σκοπιά καί Ξύπνα τών χιλιαστών, περιέχουν ψεύδη, πλάνες καί «δηλητήριο πνευματικό». Επίσης προσοχή μεγάλη στά τηλεφωνικά καί ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα τών αιρετικών.

Προσοχή μεγάλη σέ δλες τίς αιρέσεις

-Ψευδομάρτυρες τοΰ Ιεχωβά.

Είναι παναίρεση, διότι επί 122 χρόνια δέν κηρύττουν μόνο μία αίρεση, άλλά πολλές αιρέσεις μαζί. Είναι δηλαδή

άρειανοί, πνευματομάχοι, θνητοψυχιτες, χιλιαστές, εικονο-μάχοι, ίουδαΐζοντες καί σέ πολλά σημεία προτεστάντες. Είναι καθαρά αντίχριστη αίρεση όπως όλες.

-Πεντηκοστιανοί. - Ελεύθερα Εύαγγελική Εκκλησία.

-Τά καλά νέα. - Άποστολική Εκκλησία.

-Χ.Ο.Ε. (Χριστιανική Όργάνωση Ειρήνης).

-Εκκλησία τοΰ Τησοΰ Χρίστου τών Αγίων τών τελευταίων ήμερων (οί λεγόμενοι ΜΟΡΜΟΝΟΙ).

-Οί κάθε είδους προτεστάντες καί εύαγγελικοί.

-’Αντβεντιστές τής έβδομης ήμέρας.

-Γνωστικισμός. Προέρχεται άπό αρχαίες θρησκείες.

-Γνωστικές σπουδές - Ούνία - Μέθοδος Σίλβα.

-Ροδόσταυροι. - Λευκή Γνωστική Εκκλησία.

-Ρόταρυ - Λάϊονς - Πρόσκοποι - Λυκόπουλα.

Οί οργανώσεις αύτές είναι προθάλαμοι τής Μασονίας.

-Αρμονική Ζωή. - Βιβλική Εκκλησία.

-Εσωτερικός Χριστιανισμός. - Οικουμενισμός.

-Κέντρο Γιόγκα τοΰ γκουροϋ Σατυανάντα.

-Τά παιδιά τοΰ Θεοΰ. - Οικογένεια τής Αγάπης.

-Νέα Ακρόπολη - Κέντρο Υγείας - Οικολογίας.

-Νέα εποχή ή εποχή τοΰ ύδροχόου. - Μασονία.

-Ή Θεοσοφία καί τά παρακλάδια της.

-Νεοπεντηκοστιανό κανάλι ΕΛΛΑΣ Τν62.


Υπάρχουν πάρα πολλές αιρέσεις μέ περιοδικά καί έντυπα πού κυκλοφορούν, γι’ αύτό πρέπει νά συμβουλευόμαστε, γιά ασφάλεια τά ύπεύθυνα πρόσωπα τής Εκκλησίας μας διά μέσου τοΰ έναρέτου Πνευματικοΰ μας Πατέρα καί Όδηγοΰ.

Πρέπει νά γνωρίζετε οτι:

Πολλοί οπαδοί τών παραπάνω αιρέσεων, αύτοαποκα-λοΰνται «Χριστιανοί» καί πολλές φορές «Χριστιανοί Όρθό-δοξοι» γιά νά παραπλανήσουν καί νά προσελκύσουν στήν αίρεσή τους αδιάφορους καί χλιαρούς Όρθοδόξους Χριστιανούς, πού έχουν εγωισμό καί άγνοια.

Νά εΰχεσθε ό Θεός νά φυλάγη τούς Όρθοδόξους Χριστιανούς αδελφούς μας άπό τόν πνευματικό θάνατο, στόν όποιο όδηγοΰν αι αιρέσεις.

Αγαπητέ μου άδελφέ καί άδελφή, πρέπει νά πάρης τόν άσφαλή δρόμο, άν θέλης νά φθάσης στήν αιώνια ζωή. Ποιός είναι ό άσφαλής δρόμος; Νά έχεις σάν πρότυπό σου τή ζωή τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας μας καί τών Αγίων τής Όρθοδόξου Εκκλησίας μας. Ζήσε έτσι καί θά σωθής. "Εχουμε διπλό πόλεμο άπό τόν πονηρό. Άπό τά άριστερά μάς πολεμά μέ τήν πορνεία, μοιχεία, άσέλγεια, φιλαργυρία, φόνους, διαφθορά. Άπό τά δεξιά μάς πολεμά βάζοντάς μας στήν άγκαλια τό Εύαγγέλιο. "Ετσι ρίχνει τούς άνθρώπους στίς αιρέσεις, στήν ύπερηφάνεια, στή θρησκοληψία μέ εικόνες καί καντήλια, στά μέντιουμ, τίς μάγισσες καί διαφόρους άγύρτες, θεομπέχτες καί πονηρούς άνθρώπους.

Αδελφοί Όρθόδοξοι Χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι - Γρηγορεΐτε!...

Μήν παρακολουθήτε τηλεόραση. Στό ραδιόφωνο, πα-ρακολουθήτε μόνον τά προγράμματα τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, γιατί έτσι πού κατάντησαν τά μέσα μαζικής ένη-μερώσεως, όσοι τά παρακολουθοΰν χωρίς διάκριση μή σάς φανεί ύπερβολικό, σπρώχνονται στήν αμαρτία καί στή διαφθορά. Καί νά γιατί:

Μαθαίνουν στόν άνθρωπο τήν ύπερκατανάλωση, τόν εύδαιμονισμό, τή φιλοχρηματία, τή σαρκολατρεία, τή διάλυση τής οικογένειας, τή βία, τήν έγκληματικότητα, τή χρήση τσιγάρων, ποτών καί ναρκωτικών. Όλα αύτά άπό τόν συνεχή τηλεοπτικό καί ραδιοφωνικό βομβαρδισμό τών ειδήσεων, τών συζητήσεων, τών διαφημίσεων, τών σή-ριαλς, τών τραγουδιών, ελληνικών καί ξένων, άκόμη καί τών παιδικών προγραμμάτων. ’Έτσι σιγά - σιγά χωρίς νά τό καταλάβη τά άφομοιώνει καί τά εφαρμόζει στή ζωή του.

Είναι ψέμματα ότι: ή άδιαφορία, ό ορθολογισμός, ή ά-νηθικότητα, ή άναρχία, ή έγκληματικότητα, ή διάλυση τών θεσμών, οικογενειακών, θρησκευτικών καί κοινωνικών, ή

διαφθορά καί ή γενική άποχαύνωση τών ανθρώπων είναι σέ έξαρση στήν Πατρίδα μας, άλλά καί παγκοσμίως, άπό τότε πού εμφανίστηκε ή τηλεόραση;

Ό "Αγιος Κοσμάς ό Αιτωλός προφήτευσε γιά τήν τηλεόραση.

«Θά ’ρθή καιρός πού ό διάβολος θά θρονιαστή στό καλλίτερο μέρος τοΰ σπιτιοΰ σας καί τά κέρατά του (κεραία Τν) θά είναι στά κεραμίδια».

Πρός τούς γονείς!...Όδηγήστε τά παιδιά σας σέ σωστή πορεία

Οι γονείς πού άμελοΰν τή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών τους μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου καί δέν τά όδη-γοΰν στήν Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ, μέ Εξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία άπό μικρά, εν ήμέρα Κρίσεως όλης τής οικουμένης, θά δώσουν λόγο στό Θεό. Γι’ αύτό, άγαπητοί γονείς, μήν άμελεΐτε τό πρώτιστο αύτό καθήκον στά παιδιά σας γιά νά σωθοΰν αύτά, άλλά νά σωθήτε καί σεις αιώνια μαζί τους.

Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος συμβουλεύει:

«Γονείς προσέχετε τά παιδιά σας, τί βλέπουν, τί άκοΰν, πώς μιλοΰν, πώς παίζουν, τί θέλουν, ποΰ πάνε. Καί,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Δώστε στά παιδιά σας εύκαιρίες νά ψυχαγωγηθούν στή φύση, μέ τά δημιουργήματα τοΰ Θεοΰ, συνδυάζοντας πάντα μία εκδρομή μ’ ένα εκκλησιαστικό καί ωφέλιμο πνευματικό προσκύνημα».

Άρχή Σωτηρίας είναι:

Ή συναίσθηση τής άδυναμίας μου καί τής άμαρτωλό-τητός μου.

Όποιος δέν άναγνωρίζει τώρα εδώ στή γή τήν αμαρτία, σάν τό μεγαλύτερο κακό καί δέν φυλάγεται άπ’ αύτήν, στή μέλλουσα ζωή θά τήν ζήση προσωπικά ή ι'δια ή ψυχή άπό τόν έλεγχο τής συνειδήσεως. Θά γνωρίση ζωντανά πλέον, πόσο φοβερό κακό είναι, άλλά τότε θά είναι άνώφελο καί πολύ άργά. Γι’ αύτό άπό τώρα, άδελφοί μου, πού έχουμε καιρό μετανοίας πρέπει νά άγωνιζόμαστε γιά νά πετάξουμε άπό επάνω μας τήν άμαρτία, τό σαράκι τής ψυχής, μέ τό ψυχοσωτήριο καί εύλογημένο Μυστήριο τής 'Ιεράς Έξομολογήσεως καί Μετανοίας.Σωτήρια μηνύματα

Ό πλέον άμαρτωλός άνθρωπος στό χώρο τής Εκκλησίας, μπορεί κάποτε, μέ τά Άγια Μυστήρια καί ιδιαίτερα μ’ αύτό τής Μετανοίας καί Έξομολογήσεως, νά γίνη καί Ά-γι°ς.

Ό εκτός Εκκλησίας δμως αιρετικός πού είναι άρνητής τής πατρώας πίστεώς του, έάν δέν έπανέλθη μέ ειλικρινή Μετάνοια, Συντριβή καί Ταπείνωση, είναι άδύνατον νά Σω-θή. Τί κρίμα!...

Ευλογημένοι συνοδοιπόροι άδελφοί

Άν προσέξουμε θά δοϋμε, δτι ό άντίδικος τής ψυχής μας διάβολος, θέλει νά έξευτελίζη τόν άνθρωπο γιά νά μαυ-ρίζη τό κατ’ εικόνα πού μας χάρισε ό Δημιουργός μας. Γι’ αύτό καί προσπαθή μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε βήμα τής επίγειας ζωής μας, νά μάς ρίχνη συνεχώς στήν άμαρτία.

Ό Θεός όμως, πού τόσο πολύ άγαπά τόν άνθρωπο, τήν κορωνίδα τής Δημιουργίας Του, θέλει νά μάς έξυψώνη καί νά μας άποκαθιστά στήν πρώτη ομορφιά καί ώραιότητα. Γι’ αύτό εξάλλου έστειλε στή γή ως Ταπεινό Άνθρωπο τόν Μονογενή Του Υιό, ό Όποιος γιά νά ξεπλύνη τό προπατορικό αμάρτημά μας, Σταυρώθηκε καί έχυσε τό Πανάχραντο Αίμα Του, Άνεστήθηκε καί Άναλήφθηκε στούς Ούρανούς γιά νά άνεβάση κι’ έμάς έκει. Όσοι λοιπόν άπό τούς Χριστιανούς πιστεύουν άκράδαντα σ’ αύτήν τήν άλήθεια καί ζοΰν μέ τίς εντολές καί τά Μυστήρια πού μας άφησε ό Θεάνθρωπος Κύριός μας, προγεύονται τόν Παράδεισο άπ’ αύτήν εδώ άκόμη τήν επίγεια ζωή. Στήν ούράνια Βασιλεία όμως, δταν μέ τό καλό χωρισθή ή ψυχή άπό τό σώμα καί έρ-θη ή ώρα τής έκδημίας μας γιά τήν Άνω Ιερουσαλήμ, χωρίς τά πειράγματα πλέον τοΰ πονηρού, θά ζοΰμε αιώνια εις τούς κόλπους τοΰ Αβραάμ, τοΰ Ισαάκ, καί τοΰ Ιακώβ, δπως μας άναφέρη ή Αγία Γραφή. Έκεΐ θά νοιώθουμε δτι είμαστε γνήσια παιδιά τοΰ Άληθινοΰ Θεοΰ.

Γι’ αύτό, άδελφέ μου καί άδελφή μου, άς μήν παραδινόμαστε στούς πειρασμούς, καί παρακαλώ πολύ νά διαλέξουμε τί συμφέρει στήν ψυχή μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ή μαμωνάς. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ή κόλασις, ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ή θάνατος αιώνιος, ΧΑΡΑ ή θλίψις καί στεναγμός. ΦΩΣ ή σκοτάδι, ΑΓΓΕΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΙ ΥΜΝΟΙ ή βρυγμοί καί τριγμοί τών ό-δόντων στήν αιώνια κόλαση; (Ματθ. 13, 42). Άς άρχίσουμε τόν άγώνα λοιπόν σήμερα, τώρα, αύτή τή στιγμή, πού τά μάτια μας είναι άκόμη άνοιχτά καί έχουμε καιρό μετανοίας, γιά νά πάρουμε τό «Εισητήριο» γιά τήν αιώνια μακαριότητα μέ τό Μυστήριο τής 'Ιεράς Έξομολογήσεως, άλλά καί στή συνέχεια, βάζοντας αρχή νά μήν ξαναγυρίσουμε πίσω στήν άμαρτωλή ζωή πού είχαμε, γιατί τότε μόνον άσφαλίζε-ται ό άνθρωπος μέ τή Θεία Χάρη, δταν πάρη τή γενναία ά-πόφαση νά ζή συνεχώς μέ Ευσέβεια, μέ Μετάνοια καί Μυστηριακή ζωή. Σάς εύχόμαστε καλό πνευματικό άγώνα μέ πολλά - πολλά στεφάνια καί νίκες κατά τοΰ έχθροΰ σατάν.Απανταχού τής γης Άδελφοί,

Μή δέχεσθε, γιά όποιοδήποτε λόγο, χάραγμα στό σώμα σας (χέρια-κεφάλι), μέ τά ήλεκτρονικά κομπιοΰτερς, οΰτε πλαστικό χρήμα (κάρτες), άλλά καί ταυτότητες μέ άδιευκρί-νιστες μαγνητικές ταινίες, γιατί είναι δπως μάς άναφέρει τό Τερόν βιβλίον τής Άποκαλύψεως (Άποκ. 13, 16) σχέδιο τών σκοτεινών δυνάμεων καί οργάνων τοΰ πονηροΰ, γιά παγκόσμια άλωση τών εθνών καί στή συνέχεια τόν αιώνιο θάνατο τών ψυχών.

Θέλουν νά έπαναφέρουν τά χρόνια τής Βαβέλ άδιαφο-ρώντας γιά τό θέλημα τοΰ Θεοΰ πού διεμέρισε τότε, τά έθνη καί έκανε τίς γλώσσες. Νά προσευχώμαστε, ό Χριστός

νά μάς φυλάγη άπό τέτοιου είδους οικουμενικές ενώσεις, άλλά καί σφραγίσματα άντίχριστα πού θά μάς οδηγήσουν στήν αύτοκαταστροφή, τόν θάνατο καί τήν άπώλεια τής ψυχής καί τοϋ σώματος.

«Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον, έάν κερδίση τόν κόσμον ό-λον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοΰ; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυχής αύτοΰ;». (Μάρκ. κεφ. 8, 36, 37)

«Μήν έχετε επάνω σας, στά σπίτια σας, στά μαγαζιά καί στά αύτοκίνητά σας πέταλα, ματόχανδρα, ζώδια, άγκυρες καί ό,τιδήποτε άλλο, πού δέν έχει σχέση μέ τήν Όρθοδο-ξία μας, διότι δλα αύτά είναι σατανικά. Νά φοράτε πάντα εσείς καί τά παιδιά σας τόν Τίμιο Σταυρό, καί στά σπίτια νά εχετε εικόνες, Σταυρό καί καντήλι».

Ό πόνος ενός συγχρόνου άγ. τής Εκκλησίας μας (Τό κείμενο είναι αυθεντικό τοΰ π. Παϊσίου τοΰ Αγιορείτου)

Πίσω άπό τό κοσμικό πνεΰμα τής σημερινής «ελευθερίας» τής έλειψης σεβασμοΰ στήν Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ, στούς μεγαλυτέρους, γονείς καί διδασκάλους, πού έχουν φόβο Θεοΰ, κρύβεται ή πνευματική σκλαβιά, τό άγχος, καί

Άδελφοί Όρθόδοξοι Χριστιανοί ή άναρχία, πού οδηγούν τόν κόσμο στό αδιέξοδο, στην ψυχική καί σωματική καταστροφή.

Πίσω λοιπόν καί από τό τέλειο σύστημα «κάρτας έξυ-πηρετήσεως» ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται ή παγκόσμια δικτατορία, ή σκλαβιά του άντιχρίστου. «Άποκ. Ίωάν-νου, κεφ. ιγ' 16 ινα δώσουσιν αύτοΐς χάραγμα έπί τής χει-ρός αυτών τής δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, καί ινα μή τις δύνηται άγοράσαι ή πωλήσαι εί μή ό εχων τό χάραγμα, τό όνομα του θηρίου ή τόν αριθμόν τοϋ ονόματος αύτοΰ. Ώ-δε ή σοφία έστίν' ό εχων νουν ψηφισάτω τόν αριθμόν του θηρίου' αριθμός γάρ ανθρώπου έστί καί ό άριθμός αύτοΰ χξς» = 666.

Ό Άγιος Άνδρέας ό Καισαρείας γράφει τά έξείς' «Περί του μιαρού ονόματος του αντίχριστου. Καί τήν μέν ακρίβειαν τής ψήφου, ώς καί τά λοιπά τά περί αυτού γε-γραμμένα, ό χρόνος άποκαλύψει καί ή πείρα τοΐς νήφου-σιν’... άλλ’ ούκ εύδόκησεν ή θεία χάρις εν θεία βίβλφ τό του λυμεώνος όνομα γραφήναι' ώς εν γυμνασίας δέ λόγω πολλά έστίν εύρεΐν...». Αγίου Άνδρέου Καισαρείας, Έξή-γησις εις τήν Ίωάννου Άποκ. σελ. 341-42, κεφ. ΛΗ».

Τό παράξενο όμως, καί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκτός που δείνουν δικές των ερμηνείες, φοβάνται καί αυτοί τόν κοσμικό φόβο του φακελλώματος, ενώ έπρεπε νά ανησυχούν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς με τήν καλή άνησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.

Απορώ! δεν τούς προβληματίζουν όλα αύτά τά γεγονότα; γιατί δεν βάζουν έστω ένα έρωτιματικό γιά τής ερμηνείες τοϋ μυαλού τους; Κι’ αν έπιβοηθούν τόν αντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πώς παρασύρουν καί άλλες ψυχές στήν άπώλεια; Αυτό έννοεΐ' «...τό άποπλανάν, εί δυνατόν, καί τούς έκλεκτούς». Μάρκ. ιγ'.

Θά πλανεθοΰν, αύτοί ποΰ τά ερμηνεύουν μέ τό μυαλό.

Κι’ ενώ τά σημεία φαίνωνται ξεκάθαρα- «τό θηρίο» στής Βρυξέλλες μέ τό 666 έχει σχεδόν ρουφίξει όλα τά κράτη στό κομπιούτερ. Ή κάρτα, ή ταυτότητα, «ή εισάγω-

γή τοϋ σφραγίσματος» τί φανερώνουν; Δυστυχώς τό ράδιο μόνο παρακολουθούμε τί καιρό θά έχουμε.

Τί θά μάς πή ό Χριστός; «Ύποκριταί, τό μέν πρόσω-πον τοΰ ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ού δύναστε γνώναι;». Ματθ. κεφ. 16, 3.

Μετά λοιπόν άπό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, «τό φακέλλωμα» γιά νά προχωρίσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση, ότι πήρε κάποιος τήν κάρτα τοΰ δείνα, καί τοΰ σήκοσε τά χρήματα άπό τήν τράπεζα. Άπό τήν άλλη μεριά, θά διαφημίζουν «τό τέλειο σύστημα» τό σφράγισμα στό χέρι ή στό μέτωπο μέ άκτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται εξωτερικά, μέ τό 666 τό όνομα τού άντιχρίστου.

Δυστυχώς, καί πάλι «ορισμένοι γνωστικοί» θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δήθεν γιά νά μήν στενοχωροΰνται' «δέν πιράζει αύτό, δέν είναι τίποτα, άρκεΐ εσωτερικά νά πιστεύετε!». Κι’ ενώ βλέπουμε τόν ά-πόσ. Πέτρο πού εξωτερικά άρνήθηκε τόν Χριστό, καί ήτο άρνησις, αύτοί άρνοΰνται τό Άγιο σφράγισμα τοΰ Χριστοΰ πού τούς δόθηκε στό Άγιο Βάπτισμα’ «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Άγιου» μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοΰ ά-ντιχρίστου, λένε καί ότι έχουν μέσα τους τόν Χριστό!!

Τέτοια δυστυχώς λογική, είχαν καί ορισμένοι «γνωστικοί» στά χρόνια τών Αγίων Μαρτύρων, ποΰ προσπαθούσαν νά μεταστρέψουν τούς υποψηφίους μάρτυρας, όπως ά-ναφέρει ό Μέγας Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο. «...πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά άρνηθή μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήση τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν εσωτερική διάθεση, γιατί ό Θεός δέν δίνει προσοχή στήν γλώσσα άλλά στήν διάθεση. Ό Μάρτυς όμως Γόρδιος ήταν άκαμπτος καί άπε-κρίθηκε" «ούκ άνέχεται τι γλώσσα κτισθεΐσα παρά Χριστοΰ φθέγξασθαι τι κατά τοΰ Κτίσαντος... μή πλανάσθε, Θεός ού μυκτηρίζεται εκ τοΰ στόματος ήμάς τοΰ ήμετέρου κρίνει, εκ τών λόγων δίκαιοι, καί εκ τών λόγων καταδικάζει».

Επίσης επί Δεκίου μέ διάταγμα ζητοΰσε νά όμολογήσουν τήν Θρησκεία τών είδωλολατρών, καί δσοι Χριστιανοί δήλωναν, καί θυσίαζαν στά είδωλα, έπαιρναν πιστοποιητικό, καί γλύτωναν τό Μαρτύριο. Όχι μόνον αύτοί ήταν αρνητές τοΰ Χριστοΰ, άλλά καί εκείνοι δπου έδειναν χρήματα στούς είδωλολάτρας στήν επιτροπή, καί έπαιρναν τό πιστοποιητικό, χωρίς νά άρνηθοΰν, οί ονομαζόμενοι «λι-βελλοφόροι» καί αυτούς ή Εκκλησία μας τούς θεώρησε ά-ποστάτας - πεπτωκότας.

Κι’ ενώ λοιπόν έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα, όπως καί τοΰ γενομένου θαύματος τοΰ Αγίου Θεοδώρου, ποΰ έορτάζουμαι κάθε χρόνο, τό Σάββατο τής Α' έβδομάδος τών Νηστειών' «Ίουλιανός ό παραβάτης, γινώσκων δτι οί Χριστιανοί καθαίρονται μάλλον διά νηστείας τήν πρώτη εβδομάδα τής άγίας τεσσαρακοστής, ήν καί ήμεϊς διά τοΰτο κα-θαράν εβδομάδα καλοΰμεν, ήβουλήθη ϊνα τότε μάλιστα μο-λύνη αύτούς' διό καί προσέταξε κρυφίως, ϊνα τεθώσιν εις τήν αγοράν κατ’ έκείνας, τάς ήμέρας βρώματα μεμιασμένα εκ τών αιμάτων τών ειδωλικών θυσιών. Άλλά νεύσει θεία επιφανείς καθ’ ΰπνον ό Μάρτυς Θεόδωρος εις τόν τότε Αρχιεπίσκοπον Κων/πόλεως Εύδόξιον καί φανερώσας τό πράγμα παρήγγειλεν, αύτώ ινα συγκαλέση τούς πιστούς ευθύς τό πρωΐ τής Δευτέρας καί έμποδίση αύτοΐς τών βρωμά-των εκείνων τήν χρήσιν, τήν έλλειψιν τής αναγκαίας τροφής άναπληρώση εκ τοΰ προχείρου διά κολλύβων... Τοιου-τοτρόπος ό μέν σκοπός τοΰ παραβάτου έματαιώθη' ό δέ ευσεβής Λαός, διαφυλαχθείς άμόλυντος...». Ώρολόγιον τό Μέγα, σελ. 446.

Τό νά άπέχουμαι άπό τά είδωλόθυτα, είναι κανόν τών Αγίων Αποστόλων. Πράξ. Άποστ. κεφ. ιε'... «Συνήχθησαν δέ οί Απόστολοι καί οί πρεσβύτεροι... άπέχεσθαι ειδωλο-θύτων καί αίματος καί πνικτοΰ καί πορνείας-...».

Παρ’ όλα λοιπόν αύτά ποΰ άνέφερα, άκούει κανείς ένα σορό δυστυχώς άνοησίες τοΰ μυαλοΰ, άπό ορισμένους σημερινούς «Γνωστικούς», ό ένας νά λέει' «εγώ θά δεχθώ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί ένα Σταυρό, κι’ ό άλλος νά λέει' «εγώ θά δεχθώ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666

καί θά κάνω κι’ ένα Σταυρό στό κεφάλι...» καί ένα σορό όμοιες ανοησίες, που νομίζουν ότι θά άγιασθοΰν μέ αυτόν τόν τρόπο, ενώ αύτά είναι πλάνες.

Μόνον αύτά πού δέχονται άγιασμό, αύτά μόνον αγιάζονται. Όπως' Τό νερό δέχετε άγιασμό, καί γίνεται Αγιασμός τά ούρα δέν δέχονται άγιασμό.

Ή πέτρα, μέ θαύμα γίνεται ψωμί. Ή ακαθαρσία, δέν δέχεται άγιασμό. Επομένως, ό διάβολος, ό άντίχριστος, όταν είναι στήν ταυτότητά μας, ή στό χέρι, ή στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν άγιάζονται, μέ τό νά βάλουμε καί ένα Σταυρό.

’Έχουμε τήν δύναμη τοϋ Τιμίου Σταυροϋ, τοϋ 'Αγίου Συμβόλου, τήν Θεία χάρη τοϋ Χριστοΰ μόνον όταν άρκού-μεθα στό "Αγιο Σφράγισμα τοϋ Βαπτίσματος, ποϋ άπαρνού-μεθα τόν σατανά, καί συντασσώμεθα στόν Χριστό, καί δε-χόμεθα τό "Αγιο Σφράγισμα- «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 'Αγίου».

Ό Χριστός νά μας δίνη καλή φώτιση. ’Αμήν.

"Αγιον Όρος Κουτλουμουσιανό Κελλί

«Παναγούδα» Σάββατο Α' Νηστειών 1987.

Προσοχή είναι επίκαιρο καί επείγον!

Αυτή είναι ή Δημοκρατία πού διακηρύσσουν

Όχι, πρέπει νά πή ό Όρθόδοξος Ελληνικός Λαός στίς ταυτότητες τοϋ αντίχριστου μέ τό 666 καί μέ τήν πονηρή καί κατασκοπευτική μαγνητική ταινία πού παραβιάζει βάναυσα τήν προσωπική ελευθερία τοϋ άτόμου. Διαβάστε σχετικά τούς στίχους 16-18 τοϋ 13ου κεφαλαίου τής ’Αποκαλύψεως. οί άρχοντες του κόσμου;Εϊναι πράγματι αχαρακτήριστο, γιατί οί άρχοντες νά προωθούν τό σχέδιο αύτό; Μήπως έχουν άγνοια καί είναι έ-ντελώς άγευστοι καί αθωράκιστοι πνευματικά καί δέν ξέρουν τί καταστροφή θά φέρουν; Μήπως δέν πιστεύουν στόν αληθινό Θεό; Μήπως δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή Δημοκρατία; Μήπως εξυπηρετούν τά σχέδια τοΰ «θηρίου» (Ά-ποκ. 13, 18) καί τών άλλοφίλων οργάνων αύτοΰ; Ή μήπως πλησιάζουν τά χρόνια..., εξ αιτίας τής αποστασίας τών άν-θρώπων άπό τό Θεό; 'Ό,τι καί άν συμβαίνει άπό τά πιό πάνω, ή ούσία είναι ότι θέλουν νά παραβιάσουν τή θρησκευτική καί προσωπική ελευθερία τών άνθρώπων, έν όνόματι τής «προστασίας τοΰ άτόμου». Συνθήκες άντιδημοκρατικές, τεχνάσματα εκ τοΰ πονηροΰ.

Ή Αγγλία καί Ιρλανδία δέν τίς δέχθηκαν γιά λόγους ήλεκτρονικοΰ φακελλώματος. Έμεΐς οί Όρθόδοξοι "Ελληνες δέν πρέπει νά τίς δεχθοΰμε καί γιά τόν πιό πάνω λόγο, κυρίως όμως γιά λόγους πνευματικούς καί θρησκευτικούς. Άν τίς πάρουμε θά είναι άρνηση καί προδοσία τής πίστεως καί τοΰ βαπτίσματός μας καί τό πρώτο φοβερό «σφράγισμα» γιά τόν αιώνιο θάνατο τής ψυχής καί τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου.

Δέν θά σταματήσουν εδώ όμως οί σκοτεινές δυνάμεις. Μετά άπό λίγο καιρό θά ζητοΰν νά σφραγίσουν τό χέρι, μέ τό 666 γιατί θά θεωρήται τό σύστημα τής ταυτότητας άτε-λές, καί στό τέλος τό μέτωπο τοΰ άνθρώπου, γιά νά καταντήσουν τό γένος τών άνθρώπων μέ τά σφραγίσματα αύτά, αιχμάλωτο τοΰ διαβόλου καί τών ύπηρετών αύτοΰ.

Ό Θεός νά μάς φυλάξη. Προσοχή! Προσευχή! καί Εγρήγορση Πνευματική! γιά νά μήν πέσουμε σέ θανάσιμες παγίδες πού θά μας οδηγήσουν στήν αιώνια κόλαση.

Άδελφοί, συνοδοιπόροι σ’ αυτή τή προσωρινή ζωή. Ή Αγία Γραφή μάς ύπενθυμίζει αιώνες τώρα, «Τί δώσει άνθρωπος άντάλλαγμα τής ψυχής αύτοΰ;» (Ματθ. 16, 26). Όπως όλοι βλέπουμε, τά χρόνια μας είναι πολύ πονηρά καί έ-σχατολογικά. Βλέπουμε καθαρά πλέον πώς τά σκοτεινά κέντρα είναι προδρομικά τοΰ άντιχρίστου, επιβουλεύονται τήν αθάνατη ψυχή του ανθρώπου μέ χίλιες δυό μεθόδους όπως: Εκατοντάδες αιρέσεις, μόδα σέ όλα, καζίνο, τυχερά παιχνίδια, καρναβάλια, γύμνια, πανσεξουαλισμό, ευδαιμονισμό, φιλοχρηματία, πληθωρισμό, ναρκωτικά, μπαράκια, καφετερίες, άνεργεία, βαριά φορολογία, κακή τηλεόραση, ρόκ μουσική πού είναι σατανική, σκάνδαλα πολιτικά καί θρησκευτικά, καλλιέργεια άντιεκκλησιαστικοΰ πνεύματος, ληστείες, ήλεκτρονική τεχνολογία καί στά παιχνίδια γιά αποχαύνωση των παιδιών, άθλητικές εκδηλώσεις, αναρχία κ.ά. Όλα αύτά αποπροσανατολίζουν τόν άνθρωπο μέ σκοπό νά ξεχάση τό Θεό καί νά είναι έτοιμος νά δεχθή τόν αντίχριστο. Οι εχθροί τής ψυχής μας είναι σκληροί, άθεοι καί άνθέλληνες, γιατί ή Ελλάδα μας ήταν πάντοτε συνταυτισμένη μέ εύσέβεια, φιλοθεΐα, φιλαδελφία, φιλοπατρία καί Όρθοδοξία.

Ή χειρότερη άπ’ όλες τίς δικτατορίες πού πέρασαν ποτέ άπό τή γη θά είναι αυτή του άντιχρίστου. Γνωρίζουμε όλοι μας, ότι δέν υπάρχει άνώτερο, εύγενέστερο καί θεϊκότε-ρο πράγμα άπό τήν ελευθερία του άνθρώπου νά πιστεύη στόν Αληθινό Θεό καί νά ζή έλεύθερος χωρίς πολιτικές καί θρησκευτικές καταπιέσεις.

Ό Τριαδικός Θεός μας τό μεγαλύτερο δώρο πού έδωσε στό δημιούργημά του, τόν άνθρωπο, είναι τό «αυτεξούσιο» δηλαδή τήν ελευθερία του. Ό διάβολος καί τά όργανά του, θέλουν νά τοϋ τήν στερήσουν.

Ή Όρθόδοξη Χριστιανική Πίστη πάντοτε σεβόταν αυτήν τήν ελευθερία καί άγωνιζόταν Ιεραποστολικά, μέ ταπείνωση, νά κηρύττη στούς άνθρώπους τόν Τρισυπόστατον Αληθινόν Θεόν' Πατέρα ’Άναρχον, Υιόν Συνάναρχον καί Έ-νανθρωπίσαντα, καί τό Πανάγιον Πνεΰμα, Τριάδα Όμοού-σιον καί Άχώριστον.

Ευχόμαστε σέ όλους τούς "Ελληνες, υγεία ψυχής καί σώματος, ευλογία, καλή μετάνοια, πίστη ζωντανή καί Όρθόδοξη, φώτιση παρά Κυρίου, καλούς πνευματικούς άγώ-νες καί καλή Σωτηρία στή Θεία βασιλεία τοϋ Κυρίου Ημών Ίησοΰ Χρίστου, Αμήν.Θέλει προσευχή!

Ή έποχή μας εϊναι εποχή κρίσεως γιά κάθε άνθρωπο. Άλλοι ακολουθούν τόν Παντοκράτορα καί Παντοδύναμο Χριστό καί άλλοι τόν κοσμοκράτορα πονηρό σατανά. Αιώνες τώρα, ή Αγία μας Εκκλησία εύχεται, δλοι οί άνθρωποι νά ακολουθήσουν τό δρόμο τοΰ Χριστοΰ πού ήρθε νά Σώ-ση τόν κόσμο καί όχι τό δρόμο τοΰ αντίχριστου πού θά ’ρ-θή νά μπερδέψη, νά ύποδουλώση καί στό τέλος νά κατα-στρέψη τόν κόσμο, οδηγώντας τούς άθρώπους εις «καΰμα μέγα» (Αποκάλυψη 16, 9), καί έτσι νά βλασφημήσουν τό Όνομα τοΰ Θεοΰ. Προσευχηθήτε ό Θεός νά μάς φυλάξη απ’ αύτό τό μεγάλο κακό, λέγοντας «Κύριε Τησοΰ Χριστέ Υιέ Θεοΰ έλέησον ημάς», καί τό «Ύπεραγία Θεοτόκε Σώ-σον ή μας».Μήν ψάχνης πολύ επιεική Πνευματικό

Νά τί μάς γράφει ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης στό Έξομολογητάριό Του: «'Ένας ταλαίπωρος αμαρτωλός κακά συγχωρημένος άπό τό Πνευματικόν του, άφ’ ού άπέ-θανεν, έφάνη εις τόν Πνευματικόν του καί έλέγξας αύτόν διά τήν πολλήν συγκατάβασιν όποΰ τοΰ έκαμε, τοΰ ειπεν' επειδή καί έσύ είσαι ή αιτία τής κολάσεώς μου, διά τοΰτο έλα καί έσύ μαζί μέ εμένα, διά νά συγκολάζεσαι μαζί μου' καί ούτως είπών τόν ένηγκάλισε καί ευθύς έσκοτίσθη ό άέ-ρας' καί ώ τοΰ θαύματος! έσχίσθη ή γή καί κατέπιε καί τούς δύο όμοΰ» (σελίς 102 παραπομπή 85)

Προσοχή μεγάλη λοιπόν άδελφοί μου, γιατί κατά παραχώρηση Θεοΰ έγινε αύτό πρός γνώση καί συμμόρφωση.

«Κύριε Ίησοΰ Χριστέ Υιέ τού Θεοΰ, έλέησον ημάς».

Αποταμίευε αδελφέ μου στήν τράπεζα τοΰ Ούρανοΰ καί τήν ήμερα τής Δευτέρας Παρουσίας τοΰ Χριστοΰ μας θά πά-ρης πολύ τόκο, πού θά μένη στους αιώνες άφθαρτος.Επίκαιρα θέματα

Όρθόδοξοι "Ελληνες μήν είστε άδιάφοροι! Οί ποικίλες αιρέσεις οργιάζουν στίς μέρες μας. Μόνον στήν Όρθόδοξη Εκκλησία ύπάρχει ή Ζωντανή καί ανόθευτη πίστις.

Τό Πανάσπιλον Στόμα του Χρίστου μέ Πανσοφία μας υπενθυμίζει:

«Γίνου πιστός άχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τής ζωής» (Άποκάλυψις 2, 10).

«Ό γάρ καιρός Εγγύς» (Άποκάλυψις Α' (1) 3).

«Καθεύδετε τό λοιπόν καί άναπαύεσθε!» (Ματ. 26, 45).

«Γίνεσθε ούν οικτίρμονες καθώς καί ό Πατήρ ήμών οι-κτίρμων έστί» (Λουκ. ΣΤ' (6), 36).

«Βλέπετε μή τις ύμάς πλανήση» (Ματθ. 24, 4).

«Ή Βασιλεία των ουρανών βιάζεται καί βιασταί άρπά-ζουσιν αυτήν» (Ματθ. 11, 12).

«Τό Μυστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Αμοιβή τον Πνευματικόν είναι ή Μετάνοια μας καί ή εν Χριστώ ζωή μας»

«Χρήσιμο βιβλίο γιά κάθε οικογένεια είναι ό «Πρακτικός ' Οδηγός 5 Ορθοδοξίας καί ΌρΟοπραξίας» του ίερε'ως Μιχαήλ».

’Άς συμβάλουμε κατά δύναμιν

Όσοι έχετε ωφεληθεί πνευματικά καί θέλετε καί άλλοι συνάνθρωποί μας νά ενημερωθούν καί άσφαλισθοΰν μέσα στήν Όρθόδοξη Εκκλησία του Χρίστου, τήν Κιβωτό τής Σωτηρίας μας, έργασθειτε γιά τήν πίστη τήν Αγία του Χριστού μας καί γιά τήν σωτηρία αθανάτων ψυχών, γιά τίς όποιες ό Χριστός μας Σταυρώθηκε καί Άναστήθηκε.

«...τό μέν πρόσωπον τού Ουρανού γινώσκετε διί τά δέ σημεία τών καιρών ού δύνασθε γνώναι;»

Άδελφοί, νά προσευχόμαστε στό Χριστό μας νά μάς φωτίζη καί νά μάς βοηθήση νά μήν άρνηθούμε τόν Σταυρό πού χαράχθηκε στό μέτωπό μας καί στά χέρια μας δταν βα-πτισθήκαμε, μέ τό Μυστήριο τοΰ Αγίου Χρίσματος «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 'Αγίου. Αμήν». Γιατί τό Τερόν Βιβλίον τής Άποκαλύψεως αναφέρει δτι θά ’ρθή καιρός πού οί Χριστιανοί θά άρνηθούν τό Σφράγισμα τοΰ ΧριστούΠΡΟΣΟΧΗ!..

(Ματθ. 16, 3)

Μικρό Αφιέρωμα στό Μέγα Αθανάσιο


Ό άνθρωπος του αιώνα μας, θά τολμούσαμε νά πούμε, δτι είναι ό πιό δυστυχής δλων των εποχών, γιατί στερείται πνευματικών Όδηγών τού ύψους τού Μεγάλου Αθανασίου πού εμφορείτο άπό πνεύμα καθαρά Όρθόδοξο, άγωνιστικό καί φιλόχριστο, χωρίς συμβιβασμούς. Πρέπει νά άντιλειφθούμε έμεΐς οί Όρθόδο-ξοι κάτι, δτι δσο απομακρυνόμαστε άπό τόν Ζωντανό μας Θεό τόσο τό χάος μέσα στή ψυχή μας θά παίρνη τραγικές διαστάσεις. Αύτό τό ζούμε καθημερινά γιατί μέσα σ’ ένα κόσμο άφθονίας καί άνέσεων, ευδαιμονισμού καί διευκολύνσεων δέν παύει νά υπάρχει ή άγωνία τού άγχους καί τής άβεβαιότητος πού τραυματίζει τή ζωή δλων μας.

Ό Μέγας Αθανάσιος γεννιέται τό 295 στήν Αλεξάνδρεια σέ μιά εποχή πού έχει πολλά κοινά σημεία μέ τή δική μας. Ή άγαθότητα καί ή Πανσοφία τοϋ Θεοΰ οικονομεΐ πάντα τή σωτηρά αυτών πού θέλουν νά σωθούνε άποστέλοντας καί άναδεικνύοντας Σκεύη καί Όργανα δικά Του.

Στύλο τής Όρθοδοξίας τόν ονόμασε ή Εκκλησία μας, γιατί στήριξε μέ τή ζωή Του καί τούς άγώνες Του τήν Όρθόδοξη Εκκλησία τού Χριστού.

Μορφή 'Αγία καί χαριτωμένη, προικισμένη μέ τό άκοίμητο πάθος τής ήθικής τελειώσεως, ζούσε μέ τόν πόνο καί τήν άγωνία τών άνθρώπων τής εποχής του, μήν τυχόν καί χάσουν τήν αιώνια ζωή καί τόν Παράδεισο. Αγωνίστηκε μαρτυρικά, σήκωσε τόν γλυκύτατο Σταυρό καί έγινε υπόδειγμα έναρέτου ζωής καί πολιτείας. Ή πορεία τής ζωής του ύπήρξε άνηφορική, φαίνεται πώς έτσι είναι ή μοίρα δλων τών Θεοσεβών, Αγωνιστών, Δικαίων καί 'Αγίων. Δέχθηκε μέ ταπείνωση, συκοφαντίες κακότητες καί ζηλοφθονίες, ή άγάπη τού Θεού δμως τόν ενδυνάμωνε τόν ένίσχυε, τόν φώτιζε καί τόν χαρίτωνε μέρα μέ τή μέρα.

Πολλούς εγκωμιαστικούς λόγους έγραψε ό "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος. Όπως: «Αθανάσιον άπαινών, άρετήν έπαινέσομαι» «Ή ψυχή τά άθάνατα θεωρούσα καί λογιζομένη, άνάγκη καί αύτήν άθάνατον είναι καί άεί ζην». Ό ϊδιος συνήθιζε νά λέει γιά τούς πειρασμούς «Θαρρείτε- νεφύδριον έστι καί θαττον παρελεύ-σεται». ’Άς έχουμε τήν ευχή Του καί τίς πρεσβείες Του πρός τόν Κύριό μας Ιησού Χριστό. ’Αμήν.